ျမန္မာ့ေျမပုံကုိ လူအေျမာက္အျမားျဖင့္ ပုံေဖာ္၍ ကမာၻ႔စံခ်ိန္တင္ရန္ ႀကိဳးစား (႐ုပ္သံ) | DVB