အာစင္ဝင္းဂါးႏွင့္ ေမာ္ရင္ဟုိ ကြာျခားခ်က္ မစ္ခီတာယန္း ထုတ္ေျပာ | DVB