တိုင္းရင္းသား စြန္႔ဦးတီထြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း တည္ေထာင္မည္ | DVB