ျပည္ေထာင္စုေန႔ ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ အမႈိက္ေကာက္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ | DVB