ျပတင္းမွန္ေနာက္မွ အဓမၼခုိင္းေစခံ ျပည့္တန္ဆာအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ျဖစ္ရပ္မွန္ဘဝ (႐ုပ္သံ) | DVB