အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအေရး ေဆြးေႏြး | DVB