၂ ႏွစ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါ၀ပ္ ၆၀၀၀ လုိအပ္ | DVB