လုဒ္မယ္ေတာ္သခင္မပြဲေတာ္ ဘုရားဖူး သိန္းခ်ီ လာေရာက္ | DVB