ေရႊတူးေဖာ္ရာတြင္သုံးသည့္ စက္ယႏၱရားႀကီးမ်ား သယ္ေဆာင္ခြင့္ တားဆီးထိန္းသိမ္း | DVB