အိုလံပစ္ဖြင့္ပြဲ အေမရိကန္၊ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ကုိရီးယား ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ | DVB