စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္လုံၿခံဳေရး ရဲတပ္သားတဦး ဓားထုိးခံရ | DVB