၀ီလ္႐ႈိင္းယား စာခ်ဳပ္သက္တမ္တုိးမည္ဟု အာစင္၀င္းဂါး ေမွ်ာ္လင့္ | DVB