တတိယအႀကိမ္ ျမန္မာက်န္းမာေရးဆုိင္ရာျပပဲြ က်င္းပမည္ | DVB