ကရင္ျပည္နယ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲအတြက္ စာစစ္ဌာန ၅ ခု တိုးခ်ဲ႔ဖြင့္လွစ္ | DVB