သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သူတြင္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ ေရာဂါပိုးရွိေန | DVB