ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ တလဝင္ေငြ က်ပ္ ၁ ေသာင္းခန္႔သာရွိ | DVB