ပင္လယ္ထဲနစ္ျမဳပ္ေနသည့္ ကားအမိုးေပၚမွ အမ်ဳိးသမီးကို ကယ္တင္ (႐ုပ္သံ) | DVB