ျမန္မာ-စင္ကာပူ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္ ပင္လယ္ျပင္ လံုၿခဳံေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြး | DVB