ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ၿမဳိ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ပထမဆံုး တကၠသိုလ္တခု ဖြင့္လွစ္မည္ | DVB