ေဖာင္ကူး-အင္ဒိုင္းႀကီးလမ္းပိုင္း ခ်ဲ႔ထြင္ေဖာက္လုပ္မႈ ေဒသခံအခ်ိဳ႕ ေဝဖန္ | DVB