ေလွာင္အိမ္ထဲမွ က်ားကိုက္ခံခဲ့ရသည့္ အမ်ိဳးသား လက္ ၂ ဖက္ ဆံုး႐ႈံး | DVB