ကြတ္ခိုင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တအာင္းလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ | DVB