က်န္းမာေရးဌာနက တႏွစ္အတြင္း လူပါင္း ၁၀ သန္းကို ကြင္းဆင္းကုသေပးႏိုင္ခဲ့ | DVB