ေကာ္ဖီဆိုင္ထဲ ဝစ္လစ္စလစ္ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ မိန္းကေလး အြန္လိုင္းေပၚ နာမည္ႀကီးေန | DVB