သူေဌးေခ်ာင္း ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး မရသူမ်ား ရွိေန | DVB