ျမန္မာ့လူဦးေရတိုးႏႈန္း က်ဆင္းေန၊ အမ်ိဳးသားလူဦးေရ မူဝါဒ ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္မည္ | DVB