‘ရြာတရြာ ထုတ္ကုန္တခု’ အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြး | DVB