တပ္မေတာ္စခန္းမ်ားကုိ သိမ္းရန္မဟုတ္၊ ေႏွာင့္ယွက္တုိက္ခုိက္ျခင္းျဖစ္ဟု ေကအုိင္ေအေျပာ | DVB