၁၂ အရြယ္ ေက်ာင္းသူအား အႀကိမ္ႀကိမ္ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းဆရာကုိ ဖမ္းဆီး | DVB