ၿမိတ္တြင္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အုံ ၿငိႇမ္းသတ္ႏုိင္မည့္ မီးသတ္ယာဥ္ လိုအပ္ေန | DVB