ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း | DVB