အစိုးရအဆက္ဆက္ ေျမသိမ္းခဲ့သူမ်ားကိုယ္တိုင္ ေျမသိမ္းစိစစ္ေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္ေနဟု ေဝဖန္ | DVB