တႏိုင္းေဒသတိုက္ပြဲၾကားပိတ္မိသူမ်ား ေရႏွင့္အစာအခက္ၾကံဳ | DVB