“လမ္းေၾကာင္းအသစ္တခုေပါက္တဲ့အတြက္ Revolution ျဖစ္တယ္” ဒါ႐ုိက္တာ ခရစ္(စ)တီးနားခီ (႐ုပ္သံ) | DVB