တႏိုင္းတြင္ တိုက္ပြဲၾကားပိတ္မိေနသူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္လြတ္ေျမာက္လာ | DVB