မဟာသက်မာရဇိန္ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရားတြင္ ေရႊၾကာသကၤန္းရက္လုပ္လႉဒါန္း (ဓာတ္ပံု) | DVB