A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ မတ္ပဲက ပိႆာ ၆၀ ဝင္ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၅၂,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၇၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္ အသင္းမွေတာ့ မတ္ပဲအသစ္က ၁ အိတ္ကို ၄၈,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၅၂,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ေဈးကြာျခားမႈ မရွိပါဘူး။ ပဲစင္းငံု ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲစင္းငံုနီက ၁ အိတ္ကို ၃၈,၄၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၲေလးမွာေတာ့ အသစ္ ၁ အိတ္ကို ၃၂,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၃၇,၅၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၅၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ၁ အိတ္ကို ၉၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲႀကီး ရန္ကုန္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲႀကီးက ၁၈.၄၀ ပိႆာဝင္ ၁ တင္းကို ၄၈,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိၿပီးေတာ့ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ တင္းကို ၄၂,၅၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မံုရြာ ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ တင္းကို ၅,၅၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ေျမေထာက္ပဲ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပို္င္အသင္းမွာ ေျမေထာက္ပဲက ၅၄ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၀၈,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၉၀,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၀၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၃,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ စီပီေျပာင္း မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ စီပီေျပာင္းက ၅၄ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ၂၃,၅၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂၈,၇၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး မေန႔ကထက္ ၁ အိတ္ကို ၄၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒို္င္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၂၇,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိပါတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၁,၇၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ကုလားပဲ v2 ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာ ကုလားပဲ v2 က ၁ တင္းကို ၂၆,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂၈,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ တင္းကို ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ပခုကၠဴနဲ႔ မံုရြာကုန္စည္ဒုိင္ ၁ တင္းကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း - AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up