႐ိုးမ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို ဘယ္လိုကာကြယ္ၾကမလဲ | DVB