၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္ ျဖစ္လာမလား - အယ္ဒီတာစကားဝိုင္း (႐ုပ္သံ) - DVB