၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္ ျဖစ္လာမလား – အယ္ဒီတာစကားဝိုင္း (႐ုပ္သံ) | DVB