ေက်ာင္းထုတ္ခံရသူမ်ားကို အျမန္ဆံုးေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ေပးရန္ NNER ေတာင္းဆို

  သင္တန္းရပ္စဲခံရတဲ့ မႏၱေလးရတနာပံုတကၠသိုလ္က ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအားလံုးကို ကန္႔႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြမရွိဘဲ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ အျမန္ဆံုးေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ေပးဖို႔ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာကြန္ရက္ (NNER)က ေတာင္းဆိုပါတယ္။ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမႇင့္ေပးဖို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကို  ေက်ာင္းထုတ္လိုက္တာနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္စြဲနဲ႔ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္တာပါ။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္ညိႇဳးႏြမ္းေစတဲ့ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို ဖ်က္သိမ္းေပးၿပီး ဒီမိုကေရစီအေလ့အထေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစတဲ့ ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀ ကာကြယ္ေပးရန္ဖို႔လည္း NNERက ေတာင္းဆိုပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြကို အင္အားသံုးဖမ္းဆီးတာ၊ ေက်ာင္းထုတ္တာဟာ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္တဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အာဏာရွင္အစိုးရအဆက္ဆက္ က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြျဖစ္တယ္၊  ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ တာ၀န္ယူေတာင္းဆိုတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ တာ၀န္သိစိတ္ကို အားေပးကူညီရမည့္အစား ဖိအားေပး အက်ပ္ကိုင္တာကို စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာေတြ႕ရွိရတယ္၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့အမိန္႔၊ ဥေပဒ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

//
More News
Up