မေကြးတိုင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး႐ံုးတြင္ ေျမဆီလႊာဓာတ္ခြဲခန္း ဖြင့္လွစ္ | DVB