သံုးႏွစ္တာ လက္တြဲခဲ့သည့္ ခ်စ္သူႏွင့္ လမ္းခြဲလိုက္သည့္ ကိုရီးယားၾကယ္ပြင့္ ဂၽြန္ေစာ | DVB