နန္းရဲ႕ ရွမ္း၀တ္စံုက လူေတြ တအားသေဘာက်ပါတယ္ - အလွမယ္ နန္းေမြခမ္း - DVB