ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဒီမုိကေရစီေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ သေဘာထားအျမင္စစ္တမ္း ထုတ္ျပန္ | DVB