ပလတ္စတစ္ ဆိုးက်ဳိး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လူငယ္မ်ား စကားဝိုင္းဖြဲ႔ ေဆြးေႏြး | DVB