လူသားလုိ ဒုိက္ထုိး၊ ထုိင္ထ လုပ္ႏုိင္သည့္စက္႐ုပ္ (႐ုပ္သံ) | DVB