ထိုင္းတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိသည့္အလုပ္ လုပ္ကိုင္သူ ႏိုင္ငံျခားသား ၁၆၀၀ ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီး | DVB