ကုိဆုိဗိုဆာ့ဘ္ေခါင္းေဆာင္၏ စ်ာပန ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အပါ၀င္ လူရာခ်ီ တက္ေရာက္ | DVB