ျမန္မာ့စီးပြားေရး ၆ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာမည္ဟု IMF ခန္႔မွန္း | DVB