မေကြးနည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ နည္းပညာ ျပပြဲ ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ | DVB